Menu
Základní škola Manětín

Polytechnická dílna na ZŠ Manětín

Logo
Název projektu: Polytechnická dílna na ZŠ Manětín

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017119

Cíl projektu je modernizace a zkvalitnění infrastruktury ZŠ Manětín ve formě vybudování odborné učebny Polytechnické dílny o kapacitě 24 žákovských míst, a to ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí technické a řemeslné obory a s pro/vazbou na budoucí uplatnění na trhu práce. Jedná se jednoetapový projekt.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa: PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj

Investiční priorita: IP 9d: Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje

Specifický cíl: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Opatření integrované strategie: 4. Vzdělávání

Číslo výzvy MAS Vladař: 17.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení V. (IROP5)

Číslo výzvy ŘO IROP: 68. výzva IROP – zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD-SC 4.1

 

Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 12. 2021 – 30.6.2023

Žadatel a příjemce podpory: Základní škola Manětín, příspěvková organizace

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 399 357,00 Kč

Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 1 329 389,15 (95 %)

Příspěvek ze státního rozpočtu: 0,- Kč (0 %)

Vlastní zdroj financování: 69 967,85 Kč (5 %)