Menu
Základní škola Manětín

Družina

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

I. Přihlašování a odhlašování žáka

1. O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy, jejíž rozhodnutí je konečné.
2. Žáka přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněné přihlášky s uvedeným rozsahem docházky, způsobu odchodu ze ŠD a podpisem obou zákonných zástupců.
3. Mimořádné uvolnění žáka z docházky do školní družiny oznámí zákonný zástupce písemně vychovatelce. Na omluvence musí být uvedeno jméno žáka, sdělení vychovatelce, datum, čas a způsob odchodu (sám nebo v doprovodu s uvedením jména vyzvedávajícího). Pokud nepředá písemné oznámení, nebude uvolněn.
4. Docházka přihlášených žáků je závazná.
5. Zákonný zástupce žáka je povinen nahlásit vychovatelce všechny změny týkající se odchodů nebo doprovodu žáka a osobně opravit v přihlášce.
6. Žáka je možné odhlásit kdykoliv během roku na základě písemné žádosti rodičů.
 

II. Provoz školní družiny

1. Činnost školní družiny je určena především pro žáky 1. – 5. ročníku.
2. Rozvrh denního provozu a rozvrh činnosti školní družiny schvaluje ředitelka školy.
3. Provozní doba školní družiny je ráno od 6:30 - 7:50 hod. a odpoledne od 11:30 - 16:30 hod. V případě nevyzvednutí žáka ve stanovenou dobu zákonným zástupcem vychovatelka zajistí dohled a pokusí se telefonicky spojit se zákonnými zástupci, v případě jejich nedostupnosti, vychovatelka kontaktuje vedení školy.
4. I. i II. oddělení školní družiny je umístěno v přízemí budovy ZŠ.
5. Po ukončení 4. vyučovací hodiny předávají učitelky žáky vychovatelce ve školní jídelně, po 5. vyučovací hodině dochází žáci do ŠD samostatně.
6. Pitný režim pro žáky školní družiny je zajišťován v době oběda školní jídelnou, v průběhu odpoledne ho zajistí vychovatelky ŠD po dohodě s kuchařkou ve ŠJ.
 

III. Chování, bezpečnost a ochrana zdraví žáků

1. Žák bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení školní družiny. Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.
2. Žáci se řídí pokyny vychovatelky školní družiny, pravidly školního řádu školy a školní družiny.
3. K zařízení školní družiny se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení vybavení nahradí nebo opraví rodiče.
4. Pokud žák soustavně narušuje činnost školní družiny, může být na návrh vychovatelky ředitelkou školy z docházky do školní družiny vyloučen. Zákonný zástupce bude informován písemně s patřičným zdůvodněním.
5. Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech ve školní družině. Při úrazu žáka vychovatelka zváží situaci a zajistí ošetření, zavolá rodiče, případně lékařskou pomoc.
6. Všichni žáci ŠD musí být poučeni o zásadách bezpečnosti, které musí dodržovat.
 

IV. Úhrada neinvestičních nákladů (poplatek za ŠD)

1. Výše neinvestičních nákladů za školní družinu činí 50,- Kč měsíčně v případě každodenní docházky.
2. Zákonní zástupci žáků zařazených do školní družiny provádí úhradu neinvestičních nákladů 2x ročně.
3. Za měsíce září - prosinec uhradí 200,- Kč do konce září, za měsíc leden – červen uhradí 300,- Kč do konce ledna (viz směrnice ředitelky školy).
4. Žáci přihlášení pouze do ranní družiny uhradí měsíčně 20,- Kč. Za měsíc září - prosinec uhradí 80,-Kč do konce září, za měsíc leden – červen uhradí 120,- Kč do konce ledna.
5. Platba je provedena v hotovosti zákonným zástupcem určené vychovatelce, která vytvoří přehled o placení úplaty všech žáků a ten předá i s hotovostí vedení školy.
 
Projednáno na pedagogické radě 31. 8. 2022
 
V Manětíně 1. 9. 2022
Mgr. Pavla Cimlerová
ředitelka školy

Družina

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4