Menu
Základní škola Manětín

Modernizace učeben

Logo

Název projektu: Modernizace odborných učeben v ZŠ Manětín

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012285

Cíl projektu: Cílem aktivit projektu je zvýšit úroveň kvality výuky informatiky a cizích jazyků s podporou informačních technologií, ve vazbě na klíčové kompetence (práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích a přírodní vědy) a s pro/vazbou na budoucí uplatnění na trhu práce. Projekt konkrétně řeší nevyhovující infrastrukturu a vybavení učebny pro výuku Informatiky a Cizích jazyků ZŠ Manětín, kdy dojde k celkové modernizaci těchto odborných učeben, a to ve výměnou podlahové krytiny, pořízením interaktivního vybavení a školního nábytku do obou učeben. Součástí projektu je také budování prvků bezbariérovosti školy díky pořízení pásového schodolezu. Jedná se jednoetapový projekt.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa: PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj

Investiční priorita: IP 9d: Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje

Specifický cíl: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Opatření integrované strategie: 4. Vzdělávání

Číslo výzvy MAS Vladař: 10.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)

Číslo výzvy ŘO IROP: 68. výzva IROP – zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD-SC 4.1

Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 8. 2019 – 30.11.2021

Žadatel a příjemce podpory: Základní škola Manětín, příspěvková organizace

Předpokládané náklady projektu: 2 617 447,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu: 2 617 447,00 Kč

Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 2 486 574,65 (95 %)

Příspěvek ze státního rozpočtu: 0,- Kč (0 %)

Vlastní zdroj financování: 130 872,35 Kč (5 %)