Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 
IČO:                                75005191
Vedoucí školní jídelny:       Vebrová Ilona
Telefon:                           733 677 071
E-mail:                             jidelna.manetin@seznam.cz
Web:                               http://www.zsmanetin.cz/
Kapacita školní jídelny:      200 obědů
 
1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a zaměstnanců školy ve školní jídelně
2. Provoz a vnitřní režim školní jídelny
3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
4. Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny ze strany žáků
 
I. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců školy (strávníků)
1. Právo na stravování ve školní jídelně mají žáci v době jejich pobytu ve škole a zaměstnanci v době jejich minimálně tříhodinové přítomnosti na pracovišti.
2. Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo vznést připomínky ke stravování přímo u vedoucí školní jídelny.
3. Strávníci jsou povinni řídit se Vnitřním řádem školní jídelny.

 

II. Provoz a vnitřní režim ŠJ
1. Školní jídelna je v provozu pouze v pracovní dny podle potřeby školských zařízení.
    Provozní doba: 6:00 – 14:30 hodin
    Stravování žáků a zaměstnanců: 11:30 – 13:30 hodin
2.  Na každý školní rok je strávník povinen vyplnit vždy novou přihlášku ke stravování, která mu bude předána v MŠ nebo ZŠ. Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen k odběru stravy. Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit odebírání obědů v průběhu školního roku, je povinen ukončení stravování oznámit v ŠJ.
3. Odhlásit nebo přihlásit stravu v ZŠ i MŠ si může strávník nejpozději den předem v době od 6,15 do 14,00 hodin. Pokud je žák dlouhodobě nemocný, může si jeho zákonný zástupce první den nemoci vyzvednout a odnést stravu v přinesených nádobách a to v době od 11,00 hod. do 11,30 hod. nebo od 12,50 hod. do 13,10 hod. Za neodebranou nebo neodhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu. 
4. Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k  vyhlášce č. 107|2005 Sb., o školním stravování.
 
III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
 
1. Před školní jídelnou se stravující žáci řídí pokyny dohledu. Do školní jídelny mohou vstoupit jen strávníci, kteří se v jídelně stravují. Osoby, které se v jídelně nestravují nebo si odnášejí jídlo v jídlonosičích, se v prostorách jídelny nesmí zdržovat.
2. Pro maximální zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při stravování je po dobu výdeje jídel zajištěn v jídelně pedagogický dohled.
Povinnosti dohlížející osoby v jídelně:
◦ ručí za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny
◦ žáky nenutí násilně do jídla
◦ sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování
◦ dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků
◦ sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky do odkladního okénka
◦ dbá na bezpečnost stravujících se žáků
◦ dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnu-vší jídlo apod.)      okamžitě upozorní  pracovnici provozu, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků
◦ zamezuje do jídelny vstupu osob, které se zde nestravují
3. Žáci se řídí vnitřním řádem školní jídelny, pokyny pedagogů, vedoucí školní jídelny a kuchařek, dbají na kulturu stolování, dodržují hygienická pravidla
4. Použité nádobí odkládají do místa k tomu určeného u okénka pro vracení nádobí.
5. Během výdeje obědů zajišťují mimořádný úklid jídelny (rozbité nádobí, rozlité tekutiny, atd.) provozní pracovnice.
6. V prostorách školní jídelny a v jejich okolí je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje
7. Případný úraz či nevolnost hlásí strávník pedagogickému dozoru.
8. Vstup do jídelny bez přezutí není dovolen.
 

IV. Zacházení s majetkem školní jídelny

1. Strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny.
2. Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili ( nebo jako svědci viděli způsobit), zaměstnancům školní jídelny, pedagogovi vykonávající dohled v jídelně, v případě větších škod vedoucí školní jídelny.
3. Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.
4. Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit.
5. Strávníci nesmí bez souhlasu vedoucí školní jídelny vynášet ze školní jídelny inventář školní jídelny, jako jsou například talíře, příbory, sklenice, židle apod.
 
Projednáno na pedagogické radě 30. 8. 2018
 
V Manětíně 30. 8. 2018                            Mgr. Pavla Cimlerová - ředitelka